gov.il
א' אדר א תשע"ו 10/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך ירושות ועיזבונות   צו קיום צוואה   
מדריך ירושות ועיזבונות
צו קיום צוואה
 

כדי לחלק את עיזבונו של הנפטר על פי הצוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתונות וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.

 
מהו צו קיום צוואה?
צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכוללת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.

אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה. צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין, וניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.

 בקשה לצו קיום צוואה של הרשם לענייני ירושה
 רשימת לשכות הרשם לענייני ירושה
כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?
בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. הבקשה צריכה לכלול:
 שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט –  על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.
 טופס בקשה לצו קיום צוואה, שמולא כהלכה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.
 תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
 צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש במקביל לבקשה לקיום צוואה גם בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור תשלום אגרה הקבועה בתקנות.
 הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום. לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
 אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים מלאים: מקור אחד ושלושה העתקים.

הגשת צו ירושה/ צו קיום צוואה

 הגשת בקשה מקוונת למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה
צוואה של מנוח שמקום מושבו לא היה בישראל
כדי להוציא צו קיום צוואה למנוח שמקום מושבו לא היה בישראל יש לצרף לבקשה נוסף על המסמכים שפורטו:
 נסח רישום מקרקעין או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק, או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם שאליו מוגשת הבקשה.
 כל מסמך זר יישא חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפק או חותמת אפוסטיל.
 תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 חוות דעת הדין הזר.
 פסיקתא – צו קיום צוואה לחתימת השופט.
התנגדויות לצו קיום צוואה
התנגדויות לצו קיום הצוואה יכול להגיש כל אדם בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים יכול הרשם או בית המשפט לקבוע מועד מאוחר יותר.
התנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש ערוכה בכתב, בתצהיר לרשם לענייני ירושה במספר עותקים כמספר הצדדים בתיק, ועותק נוסף עבור בית המשפט.
ההתנגדות צריכה לכלול:
 נושא ההתנגדות.
 נימוקי ההתנגדות.
 המסמכים הרלוונטיים שעליהם מתבססת ההתנגדות.
 תצהיר מאומת בפני עורך דין, התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
 קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה.
 טופס פתיחת הליך.
 ייפוי כוח, אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין.

ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה אם המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום ירושה, אם נפלו בצוואה פגמים או אם היא אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. כמו כן, אם הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ, איום או אונס, או אם אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה במטרה לפסול אותה.
ביצוע הצוואה
אם לא הוגשו התנגדויות, מועברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. צו קיום הצוואה מאשר את תוקפה של הצוואה, שהעתק מאושר שלה מצורף לצו.

אם מוגשת התנגדות לביצוע הצוואה: מועבר התיק לבית המשפט על ידי מזכירות הרשם ולא על ידי האפוטרופוס הכללי.
לפי סעיף 67א (א)(1), התיק יועבר לאחר שתינתן תגובת בא כוח של היועץ המשפטי.
נושאים במדריך זה

ירושה על פי דין

ניהול עיזבונות

ירושה על פי צוואה

בעיות נפוצות בענייני ירושות ועיזבונות

צו קיום צוואה

 
האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
הגשת בקשה מקוונת למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה
דף מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה
טפסים
בקשה להוצאת צו קיום צוואה
בקשת צו קיום צוואה
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 10/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
משרד המשפטים: אגרות רשם הירושה
אגרות בתי הדין השרעיים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של